Şehir Ve Bölge Planlama

Bölüm Hakkında

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin 2006 yılında kuruluşu ile birlikte fakülte bünyesindeki yerini almıştır. Henüz eğitim-öğretime başlamamış olan Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde 2016 yılı itibariyle bölümle ilgili çalışmalar ve akademik kadro oluşturulmaya başlanmıştır. Şehir ve Bölge Planlama, toplumun sosyal ve ekonomik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, kentlerin fiziksel gelişmelerinin şekillenmesine yön vermekle ilgili sorunlarla meşgul olan bir bilim, bir sanat ve bir faaliyet alanıdır.

İnsanların içinde yaşadıkları fiziksel çevrenin, planlanabilir bir olgu olduğu düşüncesi 19. yüzyılda benimsenmiş ve şehirciliğe yönelik çalışmalar bu yüzyılın sonuna doğru yoğunlaşmaya başlamıştır. 20. Yüzyılda şehircilik ilişkili olduğu diğer bilim ve sanat dallarından ayrı bir uzmanlık alanı haline gelmiştir.

Şehir ve Bölge Planlama; ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda "insan-mekan" organizasyonlarının düzenlenmesi, yönlendirilmesi ile planlama ve tasarım için gerekli olan kararların üretilmesi sürecidir. Ulusal politikalar ve kalkınma planları çerçevesinde farklı ölçeklerdeki gelişmelerin irdelenerek, kentsel ve bölgesel yerleşim ve gelişim politikalarının belirlenmesi, program ve projelerin hazırlanmasını kapsamaktadır. Dinamik toplum yapısı gözetilerek, sınırlı kaynaklar ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde ve gelişen teknolojilerin entegrasyonu ile kentsel gelişmenin, hızlı ve doğru verilen kararlarla yönlendirilmesi, Şehir ve Bölge Planlamanın temel konusudur.

Yerleşmelerin doğal çevre, insani çevre ve yapay çevre ile oluşan ve her birinin bir diğeriile etkileşim içinde gelişmiş olması durumu, fiziksel mekanı organize etmede tek yönlü biryaklaşımın yeterli olmayacağını ortaya koyar. Bu bakımdanŞehir ve Bölge Planlama bölümü farklı bilim ve tasarım dallarıyla çeşitli yönlerden ilgili olduğu için “disiplinler arası” niteliğe sahiptir. Şehircilik; sürdürülebilir gelişme hedefleri bağlamında mimarlık, peyzaj mimarlığı, kamu yönetimi, jeoloji, mühendislik, hukuk, ekonomi, coğrafya, sosyoloji, sosyal psikoloji, tarih ve sanat tarihi ile yakından ilgilidir.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors